ผลประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๗

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๗)

หัวข้อ “วัดที่ฉันหวัง”

ประกาศผลรางวัล

 

รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท)

เด็กหญิง วรินทรา แหกาวี , โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

รางวัลรองชนะเลิศ (ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท)

นางสาว พัณนิตา พรมหากุล , โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นาย ธนกร ฤทธิ์จำนงค์ , โรงเรียนหนองเรือวิทยา

รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท)

นางสาว ปิยะนาฏ ปัญญาวุธ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาว บุษปศร บุณยศิริศรี -
นาย กิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางสาว ปุณยาพร นวลศิริ , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ทางโครงการจะลงผลงานเยาวชนที่ได้รับรางวัล พร้อมข้อความจากน้องๆ เกี่ยวกับ วัดที่ฉันหวัง ในลำดับต่อไป
www.dhammaliterary.org