การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๘

 

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาและรางวัล  ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

หัวข้อ "ผู้นำที่แท้" ประเภท เรื่องสั้น

 

 

[ รางวัล ชนะเลิศ ]
* ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท *

นายกิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
ผลงาน "คือยอดแห่งผู้นำ...คือตำนาน"

 

[รางวัล รองชนะเลิศ ]
* ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท *

น.ส. รัตนา ผดุงพนาลัย
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ผลงาน "เรื่องเล่าของ แท่งชอล์ก"

น.ส. วิภาพร สมอบ้าน
โรงเรียนชุมแพศึกษา
ผลงาน "เพียงแค่ต้องเป็น"

 

[ รางวัล ชมเชย ]
* ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท *

นายกิรติ สุขทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ผลงาน "คนในกฎหมาย"

นายธีรภัทร์ คำตุ้ย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผลงาน "รวี"

น.ส. ชุลีภรณ์ ลีสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
ผลงาน "ร้อยนำ เรียงใจ"

น.ส.สุดาวดี แก้วลอยฟ้า รร.อัมพรไพศาล
ผลงาน "ผู้นำ(ครอบครัว)ของฉัน"

น.ส. เครือฟ้า แซ่เฮ่า โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ผลงาน "ผู้นำที่แท้"

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘

หัวข้อ “ผู้นำที่แท้”

 

 

ที่มาและความสำคัญ

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีแรกของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และภาวะผู้นำที่สามารถเข้าใจสภาพปัญหาของสังคมและบริบทชีวิตตนเองในยุคปัจจุบันได้ 

ในปีนี้ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปีที่ ๑๐  จึงได้สานต่อโครงการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ โดยจัดการประกวด ประเภท เรื่องสั้น ความยาว ถึง หน้ากระดาษเอสี่  หัวข้อ  ผู้นำที่แท้  เพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนและตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำ และลักษณะของผู้นำที่พึงปรารถนา ทั้งในระดับชีวิตของตนเอง จนถึงสังคม ผ่านการถ่ายทอดด้วยวรรณศิลป์

ผู้เขียนผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับ ทุนการศึกษา และใบประกาศ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางความคิดและจิตใจ สะท้อนมุมมองความคิดเห็นเรื่องผู้นำที่แท้ในสายตาเยาวชนสู่สังคมและผู้นำในภาคส่วนทั้งหลาย เพื่อเป็นหนึ่งแรงหล่อหลอมสังคมที่มีสันติและยุติธรรม

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ อย่างสร้างสรรค์เชิงคุณธรรม

เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญถึงภาวะผู้นำในชีวิตของตนและสังคม

เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชน ปลูกฝังภาวะผู้นำรุ่นใหม่

เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน

เพื่อสังคมให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

 

รายละเอียดการประกวด

 

หัวข้อ    "ผู้นำที่แท้

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน   เยาวชนไทย อายุ ๑๓ ถึง ๑๘ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

๓ กติกาการส่งผลงาน

ผลงานประเภท เรื่องสั้น พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

ความยาว ถึง หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์

ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx

เขียนผลงานด้วยฝีมือของตัวเองเท่านั้น

ผลงานไม่เคยเผยแพร่  ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

 ๔ รางวัลการประกวด

รางวัลที่หนึ่ง จำนวน รางวัล ทุนการศึกษา ,๐๐๐ บาท

รางวัลที่สอง จำนวน รางวัล ทุนการศึกษา ,๕๐๐ บาท

รางวัลชมเชย จำนวน รางวัล ทุนการศึกษา ,๐๐๐ บาท

 ระยะเวลาส่งผลงาน

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๙ .  

โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมล์หรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

๖ ส่งผลงานได้ที่

ส่งทางอีเมล์ dhammaliterary@gmail.com

หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊คเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ 

โดยแนบรายละเอียดของผู้เขียน อาทิ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ อย่างครบถ้วน

๗ เงื่อนไขกำหนด

คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป

ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์

ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน  และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่ายรับใบประกาศ

 

ตัวชี้วัดผลงาน

 

ผลงานแสดงถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้ภาษาอย่างไพเราะและสะเทือนอารมณ์  มีความแนบเนียนเชิงเทคนิค หรือวรรณศิลป์ อีกทั้งสามารถสื่อความหมายได้ดีสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด  ในเรื่องผู้นำ ภาวะผู้นำ ผู้นำที่แท้จริง ผู้นำที่พึงปรารถนา และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด

องค์ประกอบของเรื่องสั้น ต้องมีทั้งตัวละคร โครงเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น

 

การประกาศผลรางวัล

 

ประกาศคำตัดสินและรายชื่อเยาวชนที่ผลงานได้รับการคัดเลือก ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของโครงการ โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อก่อนทางโทรศัพท์และอีเมล์

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

อีเมล์ dhammaliterary@gmail.com

เฟสบุ๊คเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์
เว็บไซต์  www.dhammaliterary.org

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

โครงการประกวดงานเขียน ครั้งที่ ๘

ผลการประกวด ครั้งที่ ๗ หัวข้อ "วัดที่ฉันหวัง"

www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียน2560/