ขอเชิญชวนร่วมการอบรม “ครูเขียนภาวนา”

 

 

→ อ่านรายชื่อผู้สมัครและยืนยันเข้าอบรมอบรม

www.dhammaliterary.org/รายชื่อครูเขียนภาวนา/

 

 

 

กำหนดการเรียน

 

เริ่มต้น ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓โดยเรียนทางกลุ่มเฟสบุ๊คเป็นหลัก ผ่านการทำการบ้านส่งและตอบคำถามครู และการนัดอบรมในห้องเรียนเพื่อเสริมเนื้อหาตามความสะดวก (ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องทุกครั้ง ครูจะเตรียมเนื้อหาไว้ให้สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนในห้องด้วย)

ค่าใช้จ่ายตามบริจาคสำหรับค่าสอน , ค่าอาหารวันละ ๑๐๐ บาท เฉพาะวันที่มาอบรมในห้อง (ชำระเมื่อมาอบรม)

 

 

เป้าหมายของการอบรม

 

เป็นครูภาวนาให้แก่ตนเองได้ , เป็นผู้แนะนำการเขียนภาวนาแก่ผู้อื่นได้, เปลี่ยนจากเครื่องมือให้เป็นวิถี , บ่มเพาะองค์ธรรมแห่งการตื่นรู้ และขัดเกลากิเลสและละวางอัตตา

 

 

การบ้านทางไกลและการพูดคุย ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊คและเว็บไซต์

 

> เดือนแรก (วันที่ ๑๑ พ.ย. ถึง ๙ ธ.ค. ๖๒) :

ฝึกเขียนภาวนา กิจกรรมระดับสี่ และแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมให้  / ทบทวนหลักธรรมเบื้องต้น

> เดือนสอง (วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๒ ถึง ๗ ม.ค. ๖๓) :

ออกแบบการบ้านให้ตัวเอง / ทบทวนหลักธรรมชั้นกลางและการวิเคราะห์

> เดือนสาม (วันที่ ๘ ม.ค. ถึง ๕ ก.พ. ๖๓) :

ออกแบบการบ้านให้เพื่อนร่วมเรียน ฝึกการวิเคราะห์ และการสะท้อนกลับ

> เดือนสี่ (วันที่ ๖ ก.พ. ถึง ๒๓ ก.พ. ๖๓) :

ภาวนาเข้ม และสอบอารมณ์

> เดือนห้า (วันที่ ๒๔ ก.พ. ถึง ๑๑ มี.ค. ๖๓) :

ออกแบบการบ้าน นำภาวนา และสอบอารมณ์ให้เพื่อนร่วมเรียน

 

* หากส่งการบ้านไม่ครบหรือไม่ผ่านการพิจารณาของครูในแต่ละเดือนจะต้องมีการทำซ่อมหรืออาจให้ออกจากการอบรม

* แม้เป็นกิจกรรมที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนก็ยังเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสของตนเอง

 

 

การอบรมในห้องเรียน (เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.)

 

> วันเสาร์ที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ : ทักษะการฟัง การจับประเด็น การตั้งคำถาม เพื่อนำทางการเรียนรู้

> วันเสาร์ที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ : ลักษณะสำคัญของการเขียนภาวนา การออกแบบกิจกรรม

> วันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ : การวิเคราะห์บันทึกเขียนภาวนา ความเป็นครู และญาณทัศนะ (เปลี่ยนเป็นสื่อวิดีโอและสอนในกลุ่มเฟสบุ๊ค)

> วันเสาร์ที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ : การนำภาวนา การรับมือกับอัตตา และการละวางตน

> วันเสาร์ที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๓ : เพิ่มเติมเนื้อหา สรุปจากการฝึก และปวารณา

 

* ต้องการเนื้อหาใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งครูได้

* ณ สำนักงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอย งามวงศ์วาน ๗ นนทบุรี (https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512)

* ผู้เรียนสามารถเลือกตามสะดวกว่าจะมาอบรมในห้องเมื่อใด ไม่จำเป็นต้องมาทุกครั้ง แต่ต้องทำการบ้านทางไกลทุกเดือน

* แต่ละวันมีเนื้อหาและกิจกรรมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้มาและความคืบหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่ม

 

 

เงื่อนไขในการเรียน

 

สมัครล่วงหน้ามาก่อน และแจ้งหลักฐานการโอนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสานงาน เพื่อยืนยันการสมัคร (สามารถแจ้งช่วงเวลาที่สะดวกโอนค่าใช้จ่ายและแบ่งชำระได้ โดยสื่อสารกับครูหรือผู้ประสานงาน)

สามารถให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทางไกลและส่งการบ้านครบถ้วน

ต้องยินยอมพร้อมใจที่จะขัดเกลาตนเองผ่านทุกวิธีในการสอนจากครูและจากเพื่อน แม้จะต้องถูกกระทบอัตตาตนและฝืนกิเลสของตัวเองก็ตาม

 

 

สิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนจบ

 

นอกจากความรู้และการพัฒนาตนเองดังที่เป็นเป้าหมายในการอบรมแล้ว ผู้ที่ผ่านการอบรมจักได้รับใบประกาศรับรองการเป็นผู้สอนที่สามารถเผยแพร่ความรู้การเขียนภาวนาได้อย่างเข้าใจ ภายใต้กติกาจริยธรรมจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ และสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยจบกิจกรรมระดับสี่มาก่อน จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาและแบบฝึกหัดทั้งหมดของเขียนภาวนา ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดโดยไม่มีหมดเวลา โดยจะต้องสำเร็จการอบรมและผ่านการบ้านในทุกเดือนเท่านั้น

 

 


 

→ รายละเอียดเพิ่มเติมที่แจ้ง

 

นอกจากการอบรม “เขียนภาวนา”ไม่มีการสอนใดจากผมที่จะพาลูกศิษย์เข้าใกล้ธรรมได้มากเท่านี้แล้ว ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านหนึ่งรอบขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์กลับมาเรียนต่อผ่านกิจกรรมระดับสี่ ในการอบรมรอบถัดไปโดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค ซึ่งมุ่งเน้นการขัดเกลาตนที่เข้มข้นขึ้นไป

สิ่งที่ผมตั้งใจเพิ่มขึ้นมาในการต่อยอดผู้เรียนจบ “เขียนภาวนา” คือการอบรมเพื่อผู้ที่ตั้งใจเป็นผู้สอน เป็นเพื่อนผู้แนะนำ เป็นพี่เลี้ยงคอยเคียงข้างผู้สนใจ หรือเป็นผู้เผยแพร่วิถีการเขียนเพื่อภาวนาต่อไป

ด้วยความคิดความตั้งใจว่า ความรู้และการปฏิบัติ “เขียนภาวนา” ไม่ควรที่จักอยู่เพียงแต่ในการอบรมเพียงปีละครั้ง ไม่ควรที่จะเข้าถึงได้เพียงผู้สามารถจ่ายค่าคอร์สในอัตราที่กำหนดไว้เท่านั้น

ที่ผ่านมานี้ผมเพียงทำสิ่งที่จำเป็นในระยะแรกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน มีผู้ปฏิบัติและเห็นคุณค่าอย่างเหมาะสมในกลุ่มเล็กๆ ก่อน ค้นหาคนที่ใช่และเหมาะสมที่จะเป็นผู้เผยแพร่ ผู้เชิญชวน ผู้ร่วมฝึก หรือแม้แต่ผู้สอนต่อไปก่อน

ผมได้ส่งอีเมล/เว็บไซต์มาบอกกล่าวและเชิญชวนล่วงหน้า แก่บุคคลที่เรียนจบ เขียนภาวนา หนึ่งรอบบ้าง สองรอบบ้าง หรือสามรอบบ้าง ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมแลเห็นว่ามีโอกาสและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปหรือลงลึกในธรรมแห่งวิถีการเขียนภาวนา

 

 

จึงขอเชิญชวนร่วมการอบรม

“ครูเขียนภาวนา”

 

การอบรมทางไกล ๕ เดือน มีนัดพบเพื่อเรียนในห้องเป็นช่วงๆ ในวันเสาร์อาทิตย์ของแต่ละเดือนซึ่งสามารถเลือกมาตามความสะดวกได้

มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสอนตามบริจาค และค่าอาหารสำหรับวันที่มาอบรมในห้องต่างหาก

สำหรับศิษย์เก่าที่เคยผ่านการอบรม เขียนภาวนา เท่านั้น

 

 

[ เป้าหมายของการอบรม ]

 

  • เป็นครูภาวนาให้แก่ตนเองได้
  • เป็นผู้แนะนำการเขียนภาวนาแก่ผู้อื่นได้
  • เปลี่ยนจากเครื่องมือให้เป็นวิถี
  • บ่มเพาะองค์ธรรมแห่งการตื่นรู้
  • ขัดเกลากิเลสและละวางอัตตา

 

 

[ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ]

 

ผู้ที่จะเรียน ครูเขียนภาวนา มิจำเป็นจะต้องดับกิเลสตัณหาได้สนิทแล้ว มิจำเป็นจะต้องมีความเหมาะสมเป็นเลิศและสมบูรณ์แบบ เพียงแต่มีความปราถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มีความตั้งใจศึกษาธรรมและขัดเกลาตนเองในขณะที่เราเองเป็นผู้สอนหรือแนะนำแก่เขา

โดยจะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรม เขียนภาวนา มาแล้วหนึ่งรอบขึ้นไป

ผมเองก็มิใช่ครูที่สมบูรณ์แบบ และมิอาจยกตัวว่ามีภาวะจิตที่สูงส่งกว่าผู้เรียนคือพวกเราแต่อย่างใด ดังนั้นแล้วพวกเราเองก็มีจิตที่มีลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นครูแก่ผู้อื่น หรือเพียงพี่เลี้ยงช่วยแนะนำแก่คนอื่นได้เช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ตัวว่าเป็นครูได้ หากเราไม่ให้โอกาสตนเอง

คุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดมีอยู่ ๔ ข้อ คือ ฉันทะ : รักที่จะศึกษาธรรมและขัดเกลาตน , วิระยะ : เพียรไม่ย่อท้อ แม้โดนตีอัตตามากเพียงใด , จิตตะ : ให้ความใส่ใจและตั้งมั่น และ วิมังสา : ใคร่ครวญ ศึกษา และฝึกฝน

 

 

[ การสมัครเรียน ]

 

แจ้งทางผมที่อีเมล khianpianchiwit@gmail.com

โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หากมีการเปลี่ยนที่อยู่โปรดแจ้งเผื่อต้องส่งใบประกาศและเอกสาร และระบุเฟสบุ๊คของตนเอง

 

 

ขอบคุณครับ
อนุรักษ์ ครูโอเล่