ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

  ผู้ก่อตั้งโครงการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์   อาจารย์ประชา หุตานุวัตร นักกิจกรรมเพื่อสังคม วิทยากร-กระบวนกร นักเขียน บรรณาธิการ อดีตนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมในกลุ่มยุวชนสยาม อดีตพระประชา ปสนฺนธมฺโม ผู้สัมภาษณ์ประวัติท่านพุทธทาส ผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลงานหนังสือ : เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา ภาวนากับการรับใช้สังคม ศาสนธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว อยู่อย่างขบถ การเมืองสีเขียว จิตสำนึกใหม่ของเอเซีย (4 เล่มชุด) Asian Future Volume I & II (with Ramu Mannivan) published by Zed Books UK 2005 ผลงานแปล : ปาฎิหารย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ Miracle of Being Awake by Thich Nhat Hanh, จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ The … Continue reading ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา