เขียนภาวนา : เรียนการทำสมาธิเพื่อการปล่อยวาง

เขียนภาวนา รุ่นที่ 15 เรียนการทำสมาธิเพื่อการปล่อยวาง   การอบรมฝึกสมาธิและเจริญสติผ่านศิลปะการเขียน (Meditation Writing) อย่างเข้มข้น กรอกใบสมัคร เอกสารหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร การอบรม “เขียนภาวนา” คือหลักสูตรฝึกฝนการเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ บ่มเพาะสมาธิ ขัดเกลาอัตตา ด้วยศิลปะหนึ่งลมหายใจที่มุ่งเน้นการรู้เท่าทันกิเลสและรู้ละวาง   เนื้อหาหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 1. การฝึกฝนการเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ บ่มเพาะสมาธิ ขัดเกลาอัตตา ผ่านศิลปะหนึ่งลมหายใจที่มุ่งเน้นรู้เท่าทันกิเลสและรู้ละวางความอยากกับความยึดมั่น ด้วยรูปแบบการฝึก เขียนภาวนา และการทำสมาธิบนหลักสติปัฏฐาน 2. การฟังบรรยายและทบทวนธรรมะกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนและการละวางความยึดมั่น ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมเรียน/ครู และการสอบอารมณ์หรือทดสอบใจกับสติของผู้เรียน 3. การสะท้อนทบทวนตัวเองกับจิตใจตนจากการฝึกปฏิบัติ การสังเกตในระหว่างการเรียน และย้อนทบทวนชีวิตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันและปัญญาในการพัฒนาตนเองต่อไป 4. คำแนะนำและการฝึกฝนเพื่อเจริญสติและรู้เท่าทันตนเองในชีวิตประจำวัน ผ่านการฝึกปฏิบัติในกิจกรรมย่อยของการอบรม การทำการบ้านระหว่างสัปดาห์ และการทบทวนร่วมกันในเนื้อหาการเรียนรู้ ความหมายของ เขียนภาวนา   “ใช้ชีวิต ช้าลง ด้วยการเขียนผ่านศิลปะการเขียน หนึ่งลมหายใจรู้หยุด รู้วาง รู้เริ่มใหม่กำกับใจ เขียนภาวนา ใคร่ครวญธรรมผ่อนเบาสิ่งบีบคั้น … Continue reading เขียนภาวนา : เรียนการทำสมาธิเพื่อการปล่อยวาง