ตารางกิจกรรม โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต ช่วงท้าย

 

ย้ำเตือน เป้าหมายอบรม และ เงื่อนไขผู้เข้าร่วม ที่ประกาศตอนรับสมัคร

 

 

เป้าหมายในการอบรม

 • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญของหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต”
 • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและความแตกต่างของการเขียนบำบัด การเขียนสร้างสรรค์ การเขียนสะท้อนตัวตน และการเขียนเพื่อการภาวนา  – > ครูยังไม่ได้บรรยาย หรือจัดกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมสามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นผ่านการแนะนำการเขียนและวิเคราะห์จากบันทึกได้
 • ผู้เข้าร่วมสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เขียนเปลี่ยนชีวิต รูปแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้เรียนได้
 • ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการเป็นครูและผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
 • ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วม

จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

 • จบหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กับครูโอเล่ ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ หรือในห้องเรียนมาก่อน
 • สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกวัน และ ทำกิจกรรมตลอดกระบวนการ ทั้ง ๑๐ วัน  – >  ยืดหยุ่นให้ เมื่อแจ้งล่วงหน้า
 • มีความพร้อมและเต็มใจฝึกฝนตนเองทุกรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องทราบก่อนล่วงหน้า
 • อยู่อย่างเรียบง่ายและเรียนรู้พร้อมกับผู้อื่นได้
 • มีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ไปใช้เพื่อผู้อื่นและสังคม

 

 

ตารางโค้งสุดท้าย

( รายละเอียดข้อที่มี * อ่านด้านล่าง )

 

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒  : เริ่มฝึกสอนแก่คู่ ๒ สัปดาห์ / ปิดวาจากลุ่มไลน์ ยกเว้นการรายงาน

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒  : วันสุดท้ายสำหรับการรายงาน เรื่อง อุปสรรคและการแก้ไขในการทำหน้าที่เป็นครู* ในการฝึกสอน  (หมดเขต ๒๓.๕๙ น.)

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒  : กิจกรรมฝึกสอนกับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เฉพาะคนที่สะดวก  (ลงชื่อไว้มี กันเอง หมู นก ขวัญ เอ ฮุง ตุ้ม มุก)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒  : วันสุดท้ายของการฝึกสอนคู่ และวันสุดท้ายของการรายงาน เรื่อง Transferences และ กลไกปกป้องตัวเอง**

 

๒๗ – ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒  : ช่วงตั้งสัจจอธิษฐานและตัดสินใจ ตนสมควรแก่การเรียนต่อเพื่อเป็นครูหรือไม่อย่างไร ***,

และเป็นช่วงที่สามารถลาออกจาก โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต ได้โดยกระทบผู้อื่นน้อยที่สุด

 

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒  : ปิดรับแบบฟอร์มประเมินการสอนของตนเองและคู่  (หมดเขต ๒๓.๕๙ น.)  คู่ใดทำการบ้านครบแล้ว สามารถสรุปก่อนได้ ***

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒  : ประกาศรายชื่อจับคู่ฝึกนำกิจกรรม ๓๐ นาที – ๔๐ นาที จากการจับฉลาก  / เปิดวาจากลุ่มไลน์

 

๓ ส.ค. ๒๕๖๒  :  อบรมในห้อง หัวข้ออาทิ กระบวนการกลุ่ม ๓ ระดับ การเข้าเงียบ หยินหยางชีวิต และทบทวนเรื่องการเยียวยา , ฝึกนำกิจกรรมคู่ ๓๐ นาที (ผู้ที่เลือกเวลานี้ไว้)

๔ ส.ค. ๒๕๖๒  :  ฝึกนำกิจกรรมคู่ ๔๐ นาที (ผู้ที่เลือกเวลานี้ไว้)

 

๕ – ๘ ส.ค.  ๒๕๖๒  : เตรียมตัวสำหรับการฝึกสอน/บำบัดเดี่ยว บุคคลทั่วไป

๙ ส.ค. ๒๕๖๒  :  ฝึกสอน/บำบัดเดี่ยว บุคคลทั่วไป ๒ สัปดาห์ หัวข้อ “ใครเหงา เข้ามาเขียน”

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒  : หมดเวลาอบรม “ใครเหงา เข้ามาเขียน”  (๒๓.๕๙ น.)

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๒  :  ปิดรับแบบฟอร์มการประเมินจากผู้เรียน  (๒๓.๕๙ น.)

 

๗ – ๘ กันยายน  :  ฝึกสอนรอบสุดท้ายและปิดการอบรม

 


 

 

หมายเหตุ :

 

* การรายงาน เรื่อง อุปสรรคและการแก้ไขในการทำหน้าที่เป็นครู

 

๑ อุปสรรคปัญหาที่พบในการสอนหรือให้การบ้านคืออะไร (ในฐานะครูหรือผู้ให้คำปรึกษา ทั้งอุปสรรคภายนอกและภายในตนเอง)

๒ แก้ไข รับมือ หรือจัดการกับอุปสรรคภายนอกและภายในในการสอนหรือให้คำปรึกษาอย่างไร

๓ (หากมี) สิ่งที่ตนเองควรทำให้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของการฝึกสอน

 

โพสลงในกลุ่มไลน์ หรือบอกส่วนตัวกับครูทางอีเมล

 


 

 

**  การรายงานเรื่อง Transferences และ กลไกปกป้องตัวเอง

 

อ่านเนื้อหาเสริมและเนื้อหาช่วงท้าย แล้วลองทบทวนและตอบคำถามดังต่อไปนี้

 

1 คู่ในฐานะผู้เรียน มีการ Transferences ทางความรู้สึกมาสู่ตนในฐานะผู้สอน ในแบบใด อย่างไร (หรือไม่)
2 ตนเองในฐานะผู้เรียนหรือผู้สอน มีการ Transferences ไปสู่คู่ของตนเองในแบบใด อย่างไร (หรือไม่)
3 สังเกต กลไกลปกป้องตนเองของคู่ในบันทึก (หรือท่าทีต่อกันอย่างไร) (สู้ หนี ชะงัก ยอม) และสังเกต กลไกปกป้องตนเองของตัวเราเองในฐานะผู้สอนหรือผู้เรียนอย่างไร

 

ทบทวนและตอบลงในกลุ่มไลน์เพื่อเป็นการทบทวนและแลกเปลี่ยนในกลุ่ม หรือส่งคำตอบมาทางอีเมลครูก็ได้

 

การ Transferences เป็นความรู้สึกที่ผู้รับการบำบัดหรือนักเรียน มีต่อผู้บำบัดหรือครู ในลักษณะที่ได้รับอิทธิพลมาจากปมในจิตใจ ซึ่งนอกจากนี้แล้วผู้บำบัดหรือครูเองก็มีลักษณะ Transferences ได้ด้วยเช่นกัน แต่จะเรียกว่า Countertransference

 

ลักษณะการ Transference

– Transference Improvement : ความรู้สึกระหว่างกันมีผลต่อการเรียนการสอน ทำให้ดีเลิศมากกว่าที่ควร หรือทำให้เลวร้ายมากกว่าที่ควร (ตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น) ความลำเอียงทางอารมณ์ทำให้เกิดการปรุงแต่งผลให้รู้สึกว่าการเรียนการสอนช่างดีเลิศ หรือช่างเลวร้าย เกินกว่าเหตุผล
– The Therapist as Powerful Authority (หรือ Patient as Powerful Authority ) : ความรู้สึกต่อฝ่ายๆ หนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจ หรือเป็นเสมือนบิดามารดา เป็นผลทำให้ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ อาจทำให้พยายามเอาใจ หรือเกรงใจ หรือกลับกัน คือพยายามต่อต้าน เพราะกลัวอำนาจหรือมีปมฝังใจมาจากผู้ใหญ่ในวัยเด็ก
– The Therapist as Ideal Model (หรือ Patient as Ideal Model) : ความรู้สึกต่อฝ่ายๆ หนึ่งที่รู้สึกเหมือนกับเป็นบุคคลต้นแบบที่ต้องเอาเยี่ยงอย่าง อาจทำให้พฤติกรรมมีการลอกเลียนตามอย่าง หรือทำให้มองเห็นแต่แง่ดีของอีกฝ่าย
– The Therapist as Rival (หรือ Patient as Rival) : ความรู้สึกต่อฝ่ายๆ หนึ่งเป็นเสมือนคู่แข่ง หรือฝ่ายตรงข้าม มีความพยายามเอาชนะในทางใดทางหนึ่ง หรือพยายามทำให้ตนเองดีกว่าอีกฝ่าย มีคุณค่ามากกว่าอีกฝ่าย หรืออาจทำให้เห็นแต่แง่ลบของกัน
– The Therapist as Favorite Child (Patient as Favorite Child) : ความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นเสมือนพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และอีกฝ่ายเป็นเหมือนลูกหรือเด็กน้อยที่น่ารักน่าถนอม จะมีความพยายามเอาอกเอาใจหรือการดูแลอย่างเป็นพิเศษ ซึ่งอาจนำไปสู่การถือเป็นเจ้าของ หรือมีความผูกพันที่เกินเหตุผล

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.healthcarethai.com/ปฏิกิริยาผู้ป่วยจิตเวช/

http://www.healthcarethai.com/countertransference-ของนักจิตบำบัด/

 

.

 

กลไกปกป้องตนเอง 4 แบบ (F 4)

https://drive.google.com/open?id=12kOgpxCn1QHtq-M0awia0d4IqfUAjBxr

 


 

 

*** การสรุปการฝึกสอนแก่คู่ และ การตั้งสัจจอธิษฐาน/ตัดสินใจเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อ

 

หลังจากทำการบ้านจากเพื่อน ๗ บันทึก ขึ้นไปแล้ว และให้การบ้านอีกฝ่ายครบ ๗ บันทึกขึ้นไปแล้ว สามารถประเมินตนและเพื่อน เพื่อเป็นการจบการฝึกสอนคู่ ด้วยแบบฟอร์ม ด้านล่างนี้

 

https://forms.gle/qAocCz6urVek133k9

 

โดยคำถามสุดท้ายของแบบฟอร์ม จะเป็นการให้ตั้งคำถามทบทวนตนเองว่า สมควรแก่การเรียนต่อเพื่อเป็นครูแก่คนอื่นหรือไม่ พร้อมที่จะยอมรับการทดสอบที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

 

ไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่ ๒๗ – ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒  หากฝึกสอนสำเร็จก่อน สามารถประเมินในแบบฟอร์มก่อนได้เลย