Process Writing / Active Journal

การเขียนเชิงกระบวนการ (Process Writing) หรือ Active Journal บันทึกมีชีวิต คือ การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาที่เน้นกระบวนการอย่างมีชีวิตชีวาเพื่อดูแลสุขภาวะ ค้นพบตัวตน ส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตใจ พัฒนาความคิด ขัดเกลาจิตใจ เยียวยาบาดแผลภายใน และนำทางชีวิตด้วยปัญญาในจิตไร้สำนึก เป็นการเขียนด้วยหัวคิด จิตใจ และร่างกายอย่างกระตือรือร้น ทั้งมือซ้ายและมือขวา ง่ายๆแต่จริงจัง ทั้งนั่งนิ่งๆและขยับเขยื้อน ทั้งเขียนตัวบรรจงบ้างและบ้างร่ายรำบนหน้ากระดาษ

 

Process Writing หรือ Active Journal เป็นการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิตและการเยียวยาที่พัฒนาด้วยความรู้ในแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งต่อยอดความรู้ด้านศิลปะ การเขียน จิตวิทยาแนวลึกอาทิ วิทยาศาสตร์ควอมตัม ศิลปะบำบัด (Art Therapy) และการเขียนบำบัด (Writing Therapy) , การเขียนสะท้อน (Reflective Writing) , Intensive Journal , บันทึกสร้างสรรค์ (Creative Journal) , Active Imagination , Process Work , Quantum Psychology, Voice Dialogue , Hypnosis และ NLP , การภาวนาและมิติทางจิตวิญญาณ

กระบวนการ

การบันทึกบำบัดและการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิตจะมีขั้นตอนมากกว่าหนึ่งขั้นตอน แม้ในตัวการเขียนบันทึกธรรมดาก็จะมีกระบวนการดังกล่าวนี้อยู่ในการเขียนบันทึกครั้งๆเดียว โดยในกระบวนการเขียนของโครงการฯจะทำให้กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปนี้ชัดเจนขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเขียนบันทึกเพื่อพัฒนาชีวิต โดยโยงใยกับกิจกรรมอื่นๆในชีวิต ไม่ว่า การใช้จินตภาพ โยคะ การเต้นรำ เป็นต้น

 

 • ขั้นตอน เปิดนำ
 • ขั้นตอน บันทึก
 • ขั้นตอน ทบทวน
 • ขั้นตอน ต่อยอด/เสริมแรง

จุดบรรจบของจิตวิทยาเชิงลึก มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยี ศาสนา และวิทยาศาสตร์

 • ความเป็นกระบวนการที่เปิดพื้นที่ให้ปัญญาญาณ  มีความเป็นศิลปะและจิตวิทยา และขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน
 • ในขั้นตอนเป็นเช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมและประมวลผลของซอฟแวร์เพียงมีเลือดเนื้อเป็นแผงวงจรและกระแสจิตแทนประจุไฟฟ้า มีข้อมูลคือจิตใจและจิตไร้สำนึก  ทุกส่วนคือการเรียบเรียงและต่อยอดโปรแกรม
 • เบื้องหลังมีองค์ความรู้ที่โยงใยระหว่างจิตวิทยา  การบำบัดเยียวยา  การพัฒนาทางจิต  ศิลปะศาสตร์  ศาสนา และควอมตัมฟิสิกส์ ซ้อนเร้นระหว่างบรรทัดของผู้เขียนเปลี่ยนชีวิต
 • กระบวนการอบรมอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้โบราณ เรียนแบบครูต่อศิษย์ และศิษย์ต่อศิษย์ด้วยกัน  สนทนา แลกเปลี่ยน  ฝึกฝน  ลงมือกระทำ  ขณะเดียวกันก็น้อมนำการศึกษาสมัยใหม่  จิตวิทยาสมัยใหม่  ประยุกต์เทคโนโลยีและการสื่อสารทางไกล
 • กระบวนการทอดใยไม่สิ้นสุดทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเขียน สู่มิติชีวิตด้านอื่นๆ ส่งผลลัพธ์ต่อกระบวนการของชีวิต  ร่วมพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ในฐานะกระบวนการหนึ่งของกระบวนการที่ใหญ่กว่า
 • ให้คุณค่าต่อ 2 ด้านของกระบวนการศิลปะและความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านที่เป็นคำ และภาพ  ทั้งด้านที่แข็งและอ่อน ด้านทั้งความคิดและด้านความอารมณ์  ทั้งด้านที่เป็นตัวตนและไม่ใช่ตัวตน  ทั้งจิตใจและร่างกาย  ทั้งด้านที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
 • เปลี่ยนการเขียนที่มุ่งสื่อสารสู่ผู้อื่น และมุ่งการจดจำ เป็นการเข้าใจตนเองและการค้นหา  เปลี่ยนจากงานอดิเรกเป็นกระบวนการฝึกฝนขัดเกลาตน เช่นเดียวกับโยคะ  การออกกำลังกาย  และการเจริญภาวนา
 • วิธีการต่อยอดและประยุกต์ไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับการเพิ่มพูนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสมรรถะของเทคโนโลยี  เพราะสิ่งนี้คือวิทยาการที่มีการพัฒนาปัญญาญาณซึ่งมีการต่อยอดและสืบสานไม่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมคือวิทยากร กระบวนกร ครู และผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ บนหน้ากระดาษและระหว่างการเขียน
 • จุดมุ่งหมายเพื่อค้นพบปัญญาอันเก่าแก่ในความเป็นมนุษย์และธรรมชาติ พร้อมกันนั้นก็เกื้อกูลบุคคลพัฒนาและก้าวข้ามอุปสรรคและขอบเขตในตน
 • สามารถทำงานได้ในขอบเขตที่กว้างและโฟกัสหลากหลายเรื่อง อาทิ จิตใจ  สุขภาพกาย  การเงิน ความสัมพันธ์