การเขียนค้นพบตัวเอง เขียนเพื่อรู้จักตนเอง และเข้าใจชีวิต

 

 

การเขียนค้นพบตัวเอง เขียนเพื่อรู้จักตนเอง และเข้าใจชีวิต

 

การเขียนนอกจากเป็นการสื่อสารกับผู้อื่นได้แล้ว  การเขียนยังเป็นการกลับมาสื่อสารกับตนเอง  แล้วนอกจากเป็นพื้นที่ได้แสดงออกความคิดความรู้สึกแล้วนั้น ยังเป็นดั่งกระจกเงาสะท้อนผู้เขียนนั้นเอง

มีการพัฒนาเครื่องมือด้านการเขียนและการบันทึกเพื่อการบำบัดเยียวยา หรือเรียกว่า  การเขียนบำบัด  การเขียนเยียวยา การเขียนเปลี่ยนชีวิต หลายรูปแบบ ซึ่งจุดมุ่งหมายหนึ่งคือการเปลี่ยนจากการสื่อสารกับผู้อื่นหรือคนอ่าน  เป็นการใคร่ครวญตนเอง  ทบทวนชีวิตในหลายแง่มุม  เปิดทัศนะ  สะท้อนตัวตน ความคิดจิตใจ ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความเข้าใจตนเองมากขึ้น  นำมาสู่การแก้ไขปัญหา  การเยียวยาความสัมพันธ์  การคลี่คลายปมในใจ การเลือกทางเดินชีวิต การทำงาน  การศึกษา  การบ่มเพาะภาวะภายใน  เป็นต้น

ส่วนหนึ่งของคุณประโยชน์จากการเขียน/การบันทึก

  • ทำให้กลับมาดูแลความคิดตนเองมากขึ้น อย่างตระหนักและเท่าทัน
  • เปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับตนเองและชีวืต
  • ก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัย ค้นหาแง่มุมและประเด็นต่างๆ ในชีวิตที่ไม่เคยรับรู้ เพื่อการค้นพบใหม่
  • น้อมนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้มากขึ้น และหล่อเลี้ยงสิ่งดีๆในตนเอง
  • รักตัวเองเป็น  ไว้วางใจตนเองมากขึ้น บนพื้นฐานของความเข้าใจ

 

DSC_0025

 

หลักสูตรของศูนย์ฯ

 

เขียน = ค้นพบตัวเอง

จุดประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมรู้จักตัวเองมากขึ้น ค้นพบศักยภาพ เห็นขีดจำกัดและสามารถพัฒนาตนด้วยการเขียนบันทึกประกอบการใช้โซเชียวมีเดีย
2. ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ปัญญาภายในจิตไร้สำนึกแก้ปัญหาชีวิต สร้างความมั่นใจ และกำหนดทิศทางชีวิตต่อไปได้
3. ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือในการดูแลตัวเอง ทบทวนบทเรียนชีวิต และพัฒนาความคิดเชิงบวก
4. ผู้เข้าร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการบันทึกดูแลอารมณ์และแปรเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สึกเชิงบวกและความคิดที่เกื้อกูล
5. ผู้เข้าร่วมด้วยกันร่วมสร้างพื้นที่แห่งการรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เขียน = มหัศจรรย์ชีวิต

คอร์สเขียนเปลี่ยนชีวิตชุดพิเศษเทคนิคหลากหลายการเขียนเพื่อการก้าวผ่านของชีวิตและดึงปัญญาญาณในตัวเรา ด้วยพลังมหัศจรรย์ของการเขียนผ่านโลกของความฝัน สัญญาณชีวิต และตัวตนที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ต้องการเครื่องมือพัฒนาชีวิต ดูแลกาย ใจ และจิตวิญญาณ
การเขียนลักษณะนี้ไม่ต้องใช้ฝีมือและทักษะใด เพียงเฝ้าฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างวางใจ ไม่เน้นเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เน้นการเขียนเพื่อสร้างสรรค์ชีวิต

 

https://www.dhammaliterary.org/?page_id=1380

 

 

DSC_0082